Zdzisław Kolmaga, psychoterapeuta

Chcesz lepiej zrozumieć siebie, umieć budować dobre relacje, radzić sobie z cierpieniem, samotnością, złością, lękiem, może trudno Ci rano wstać do tych samych bezsensownych działań, podejrzewasz, że to może być depresja lub wypalenie… You want to understand yourself better, be able to build good relationships, cope with suffering, loneliness, anger, anxiety, maybe it’s difficult for you to get up, in the morning, to the same senseless activities, you suspect that it may be depression or burnout…
Stanę się Twoim przewodnikiem w drodze do dobrostanu. I will be your guide on the way to well-being.
Przebyłem taką drogę, z czarnego świata widzianego „z za szyby” do „radosnej wiosny życia”. I have come this way, from the black world seen „from the window” to the „joyful spring of life”.

Jestem doświadczonym mężczyzną, z wykształcenia inżynierem, w trakcie szkolenia w Szkole Psychoterapii Gestalt w Warszawie.

 

I am an experienced man, an engineer by education, during training at the Gestalt School of Psychotherapy in Warsaw.

Psychoterapeuta Tomasz Rebeta moim mentorem i superwizorem. Psychotherapist Tomasz Rebeta is my mentor and supervisor.

Kieruję się zrozumieniem i szacunkiem dla Klienta, Jego potrzeb oraz wartości, a także przekonaniem, że relacja to główna wartość terapeutyczna.

 

I am guided by understanding and respect for the Client, his/her needs and values, as well as the conviction that a relationship is the main therapeutic value.


psychoterapeuta Zdzisław Kolmaga

 

psychotherapist Zdzisław Kolmaga

sesje w gabinecie oraz przez komunikatory elektroniczne 

w języku polskim i angielskim

 on site sessions and via electronic communicators 

in English and in Polish

tel. +48-666-701-737

e-mail zdzislaw@psychoterapiagestalt.waw.pl

Formularz kontaktowy

Pozostaw komentarz