Psychoterapeuta Mirka Kolmaga – Białobrzeska

Psychoterapeutka Gestalt, nauczycielka MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction), współwłaścicielka firmy doradczo-szkoleniowej Schenk Institute. Jestem też członkiem Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli MBSR oraz członkiem zarządu EAMBA, europejskiej federacji zrzeszającej stowarzyszenia nauczycieli uważności większości krajów Europy.

 Psychotherapist Gestalt, MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) teacher, co-owner of the consulting and training company Schenk Institute. I am also a member of the Polish Association of Teachers MBSR and a member of the board of EAMBA, a European federation of associations of teachers of mindfulness in most European countries.

Od 1991 roku zajmuję się rozwojem dorosłych. Najpierw jako trenerka biznesu i coach, od 2008 roku jako psychoterapeutka Gestalt, a od 2013 roku jako nauczycielka uważności.

 Since 1991 I have been involved in the development of adults. First as a business trainer and coach, since 2008 as a Gestalt psychotherapist, and since 2013 as a mindfulness teacher.

Moje wykształcenie formalne to studia magisterskie w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW, certyfikat trenerski i coachingowy NLP Comprehensive Colorado, dyplom ukończenia szkoły psychoterapii Gestalt w ITG, certyfikat konsultanta MBTI oraz dyplom ukończenia kursu nauczycielskiego mindfulness organizowanego przez Instytut Terapii Opartych na Uważności (IMA), z siedzibą w Bedburgu, (Niemcy) i Polski Instytut Mindfulness.

 My formal education is a master’s degree at the Institute of Social Prevention and Re-socialisation of the University of Warsaw, coaching and NLP certification Comprehensive Colorado, diploma of Gestalt psychotherapy school in ITG, MBTI consultant certificate and diploma of mindfulness training course organized by the Institute of Mindfulness Therapy (IMA), based in Bedburg, Germany and the Polish Mindfulness Institute.

Pracując z Klientami stosuję metody psychoterapii Gestalt oraz podejście oparte na uważności, pomagając poradzić sobie z rozpaczą, lękami, depresją i budować bardziej satysfakcjonujące relacje. Gestalt i uważność pomagają mi nawiązywać głębszą, wspierającą, rozwojową długofalową relację z klientami. Poza tym uważność (mindfulness) staje się dla klientów prostym, skutecznym narzędziem do budowania swojej siły i oparcia w sobie poza gabinetem. Dzięki temu łatwiej budują stabilne poczucie własnej wartości, odzyskują radość życia, tworzą satysfakcjonujące relacje.

 Working with clients, I use Gestalt’s psychotherapy and a mindfulness approach to help cope with despair, anxiety and depression or to build deeper relations. Gestalt and mindfulness help me, on the one hand, to establish a deeper, supportive, long-term relationship with clients. Mindfulness becomes a simple, effective tool for clients to build their own strength. Thanks to this, it is easier for them to build a stable self-esteem, regain the joy of life, create a satisfying relationship.

Praktykę uważności rozpoczęłam w 2010 roku uczestnicząc w kursie. Od tamtej pory uważność stała się najważniejszym dla mnie czynnikiem rozwoju osobistego i zawodowego.

 I started the practice of mindfulness in 2010 by taking part in the course. Since then, mindfulness has become the most important factor for my personal and professional development.

Sama praktykuję regularnie, uczestniczę w odosobnieniach i spotkaniach medytacyjnych. Dzięki praktyce uważności doświadczam większego oparcia w sobie, lepiej rozumiem swoje reakcje, łatwiej i naturalniej radzę sobie z trudnościami życia, moje relacje są pełniejsze i prawdziwsze. A przede wszystkim życie mi bardziej smakuje.

 I practice regularly, participate in retreats and meditation meetings. Thanks to the practice of mindfulness, I experience more support in myself, I better understand my reactions, I deal more easily and naturally with the hardships of life, my relationships are fuller and truer. And above all, life tastes better to me.

Od czterech lat prowadzę kursy mindfulness MBCT dla osób borykających się z depresją i nerwicą lękową.

 

For four years I have been conducting MBCT mindfulness courses for people struggling with depression and anxiety neurosis.

Prywatnie jestem szczęśliwą mężatką, matką dwojga dorosłych, wspaniałych dzieci, dumną babcią dla czwórki wnuczek i wnuków.

 

Privately, I am a happy wife, mother of two adults, wonderful children, a proud grandmother for four grandchildren.

Z radością pielęgnuję swój ogródek, przemierzam warszawskie ścieżki rowerowe, z zapałem eksperymentuję w kuchni zwłaszcza z orientalnymi i wegetariańskimi smakami.

 

I am happy to cultivate my garden, and enjoy biking through Warsaw, I am eager to experiment in the kitchen especially with oriental and vegetarian flavours.

sesje w gabinecie oraz przez komunikatory elektroniczne

 on site sessions and via electronic communicators

w języku polskim i angielskim

 

in English and in Polish

Umów się na spotkanie z terapeutą

 Make an appointment with the therapist

Mirka Kolmaga – Białobrzeska

tel. 601-699-400

mirka@psychoterapiagestalt.waw.pl

Pracownia Psychoterapii Gestalt

ul. Ptasia 2 m 28, 00-138 Warszawa

Formularz kontaktowy

Wpisz ten kod w poniższym polu, Input this code below: captcha